رئیس دفتر امنیت ملی سوریه با دعوت رسمی مصر به این کشور سفرکرد