طرحی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی/ راهکاری برای کاهش ترافیک و آلودگی هوای پایتخت