همکاری اطلاعاتی میان عربستان و اسرائیل بی‌سابقه شده است