در سال های گذشته افت تولید و کاهش درآمدهای مردم شدت پیدا کرده است.