سینا همچنان ناآرام/ 5 نظامی دیگر مصر در شیخ زوید کشته شدند