ابوبکر بغدادی از یک حمله هوایی در موصل جان به در برد