اهتزاز پرچم عراق در منطقه «حمام العیل»/سوء استفاده داعش از مساجد