حمایت از جریانهای افراطی در قاره سبز؛ اتهام جدید اروپا به روسها