انگلیس حاضر است بعد از برگزیت هم میلیاردها پوند به اتحادیه اروپا بدهد