70 درصد نیاز کشور به روغن خام طی برنامه ای 10ساله در داخل تامین می شود