فاصله محفوظ تا ممنوع شدن؛ فقط 1 ثانيه! / سهم نيامده شفاف شد