لزوم حضور مستقیم صادرکنندگان در کشورهای هدف/ آمار پایین جذب سرمایه‌ خارجی