با این روش جلوی سوء استفاده از تلگرام تان را بگیرید