موگرینی: اتحادیه اروپا تحریم جدیدی علیه روسیه وضع نمی کند