ریاضت‌اقتصادی عربستان در کنار قایق 500 میلیون‌یورویی محمد بن سلمان