وجود احزاب سیاسی موجب سامان دهی بیشتر ساختار سیاسی می شود