انجام مذاکرات فراقوه‌ای برای اتخاذ تصمیمات حقوق بشری