کل کشور در رزمایش فدائیان حریم ولایت تحت پوشش هوایی قرار می گیرد