تفاهمنامه مدیریت دانش «عملیات مین» بین ایران و صلیب سرخ امضا شد