پوردستان: دشمن نقاب از چهره برداشته و به صورت آشکار وارد عمل شده