حدود 4 میلیون بشکه؛ تولید روزانه نفت ایران بر اساس اعلام منابع ثانویه