عربستان دارای بیشترین کسری بودجه بین کشورهای گروه 20/کمبود شدید نقدینگی 6 بانک سعودی را ورشکسته کرد