رتبه نخست"به ‌پرداخت ملت" در حوزه خدمات پرداخت در خاورمیانه