متاسفانه هیچ کس در کشور از کارهایی که باید انجام می‌شده توضیح نمی‌خواهد