کسانی که حق آزادی انسان را مصادره می‌کنند باید سرکوب شوند