اعمال فشار به فانی برای تغییر مدیران را تکذیب نمی‌کنم/ علیه حاشیه‌سازان شکایت می‌کنم