حرمت امام (ره) را نگاه داریم/ امکان ندارد امام حرامی را حلال کرده باشد