نامه محرمانه سرکردگان داعش به فرماندهان: هرکس در جنگ موصل عقب کشید همه ی آنها را بکشید