تروریست های ارتش آزاد از محور اعزاز عقب نشینی کردند