هلال احمر عراق: آماده کمک به یک میلیون آواره احتمالی موصل هستیم