"آیا با سرمایه اندک خود به دنبال شغلی پر درآمد، ایده آل و جهانی هستید؟