دستگاه قطع اتوماتیک جریان گاز پس از زلزله درساختمان ها ضروری است