قاضی سابق ارتش آمریکا: آمریکا عامل مشکلات عراق در گذشته بوده است