دولت مستعفی یمن ریاست نشست آتی سران اتحادیه عرب را نپذیرفت