گام مشترک مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران برای توسعه فناوری فضا