بیشترین سهم کالری دریافتی در بسیاری از کشورها از مصرف الکل است