اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست برای تامین تجهیزات