مزیت های استاندارد برای بخش تولید بیشتر از بخش مصرف است