کوتاهی تأمل‌برانگیز "تیم رسانه‌ای ارتش" در پوشش رزمایش نهاجا