دادگاهی در بحرین حکم زندان شیخ «علی سلمان» را نقض کرد