کدخدایی:سیاست های کلی انتخابات حرکت به سمت اجرای عدالت انتخاباتی را فراهم می کند