واکنش کاربران توییتر به "حیوان" خواندن طرفداران کلینتون از سوی ترامپ