رییس یک باشگاه فوتبال روسی در ایران نیروگاه می‌سازد!