توسعه روابط با کشورهای افریقایی؛ از اصول سیاست خارجی ایران