پرواز هواپیماهای ارتش برای شرکت در رزمایش فدائیان حریم ولایت