سنگاپور میزبان نخستین نشست سرمایه گذاری خارجی در ایران شد