سفیر چین: راهروی اقتصادی چین-پاکستان، زمینه گسترش همکاری پکن-تهران