کاهش ترافیک و کاهش 50 درصدی سوخت فسیلی هدف مهم توسعه شبکه ریلی است/اتکای 96درصدی حمل و نقل اتحادیه اروپا به سوخت فسیلی