توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از اصول سیاست خارجی ایران است