عملیات برج بلند جنگنده‌ها از محورهای اصلی رزمایش است